THERMAL SCIENCE

International Scientific Journal

Thermal Science Journal [Zhong-Ze Xia]

name
Zhong-Ze Xia
institution
Zhejiang Gongshang University Hangzhou College of Commerce, Hangzhou
address
Hangzhou, China
papers by Zhong-Ze Xia published in Thermal Science
THERMAL SCIENCE, volume 27, Issue 3, YEAR 2023
this paper authors:
Here you can take a look at all Thermal Science authors listed alphabetically